SKLAD POSMRTNINSKE SAMOPOMOČI

SPS ima lastne izvoljene organe in lastni nadzorni odbor in deluje v okviru Društva upokojencev Zagorje ob Savi. Sklad je bil ustanovljen z namenom, da na podlagi pogojev, nanašajočih se na letna vplačila, izplača posmrtnino tistemu, ki mu jo je član namenil (mrliški list).

Namen sklada je, da po načelu solidarnosti zagotovi svojcem, ob smrti člana, delno kritje pogrebnih stroškov zneska. Pogoj, da upokojenec ostane član SPS tudi po upokojitvi, je članstvo v Društvu upokojencev Zagorje ob Savi.

Sprejem novih članov je odvisen od njihove starosti:

  • do starosti 60 let vplačajo člani ob pristopu normalno dogovorjeno letno članarino za tekoče leto
  • nad 60 leti pa se pri vstopu plača za vsako leto nad 60 let dodatno članarino tekočega leta za vsako leto starosti
  • maksimalno možna starost za pristop novega člana je do 70 let

V primeru, da član v tekočem letu ni plačal članarine do konca leta jo lahko plača za nazaj najkasneje do konca naslednjega leta.

Članstvo v Skladu preneha:

S smrtjo člana, z izstopom  člana, s črtanjem iz članstva, če član ne poravna v preteku dveh let svoje obveznosti.

IZPLAČEVANJE POSMRTNINE

Pravico do posmrtnine pridobi svojec člana Sklada, če ima le-ta poravnane vse obveznosti do Sklada, pod naslednjimi pogoji:

  • Po 1 letu članstva        – če je bil član ob vključevanju star do 50 let
  • Po 2 letih članstva      – če je bil član ob vključevanju star od 50-60 let
  • Po 3 letih članstva      – če je bil član ob vključevanju star od 60-65 let
  • Po 4 letih članstva      – če je bil član ob vključevanju star od 65-70 let
  • Po 5 letih stalnega bivanja v Občini Zagorje ob Savi, pod istimi starostnimi pogoji in da je vsa ta leta redno plačeval članarino.

Pravico do posmrtnine po umrlemu članu Sklada, dokažejo svojci ali upravičenec, z izpiskom umrlih iz matične knjige umrlih in z dokazili o tem, da je umrli član Sklada in je imel poravnane vse obveznosti do Sklada. Rok izplačila ob predložitvi mrliškega lista.

Delovanje Sklada nadzoruje Nadzorni odbor Sklada v sestavi:

Dva člana- predstavnika delodajalcev

En član – predstavnik Društva upokojencev Zagorje ob Savi