SKLAD VZAJEMNE SAMOPOMOČI

Namen VS ,je, da na načelu solidarnosti zagotovi ob smrti člana kritje pogrebnih stroškov do zneska, ki ga določa UO ZDUS na predlog UO VS.

Član VS je lahko le član društva upokojencev. Član VS ne more postati tisti, ki je starejši od 70 let.

Ko član VS preneha biti član  društva upokojencev, mu hkrati preneha tudi  članstvo VS in nima pravice do vračila vplačanih prispevkov.

Zahtevek za iplačilo posmrtnine se lahko vloži najpozneje v dvanajstih (12) mesecih od dneva smrti člana VS. Če po preteku dvanajstih (12) mesecev ni bil predložen dokument, pravica do posmrtnine ugasne.

VS mora posmrtnino izplačati v tridesetih dneh od dneva predložitve dokazil.